Dernek

22 Mart 2010 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Gelişimsel Pediatri Derneği, 22 Mart 2010 tarihinde Ankara’da kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.

  • Görevi:

22 Mart 2010 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Gelişimsel Pediatri hizmetleri bütün çocukları içerir.

Üç grup çocuk bu hizmetlerden özellikle yararlandırılmalıdır:

1) Herhangi bir alanda gelişimsel gecikmesi, özel gereksinimi/engeli olan çocuklar;

2) Gelişim açısından zorluklar yaşayan çocuklar (örneğin erken doğan bebekler, süreğen hastalığı olan çocuklar);

3) Aileleri maddi, manevi zorlayan koşullar içinde yaşayan çocuklar (örneğin işsizlik, ebevynlerin bedensel, ruhsal hastalıkları, aile içi şiddet, göç).

Gelişimsel Pediatri öğretisi ve hizmetleri, aile merkezlidir. Bunun temeli, gelişimsel pediatri uzmanlarının, ailelerin çocuklarının asıl uzmanı olduğunun bilinci ile karşılıklı anlayış, saygı ve ortaklık ile çalışmalarıdır. Gelişimsel değerlendirmelerde aileler uzmanlarla gerçek birliktelikte yer alır. Ailelerin özgün, güçlü özellikleri, çocukları ile ilgili duyguları, düşünceleri, çözümleri, hayalleri, gereksinimleri Gelişimsel Pediatri uzmanlarının değerlendirme, izlem, öneri ve planlarını şekillendirir. Uzmanlar, bilimsel bilgi ve deneyimlerini çocuk ve aileye katarak, çocuğun ve ailenin işlevlerini, etkinliklerini, yaşama tam katılımlarını sağlamayı amaçlarlar. Çocuğun gereksinimi olan sağlık hizmetleri, eğitim ve sosyal hizmetler aile ile birlikte değerlendirilir, gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve tedaviler planlanır, uygulanır.

Gelişimsel Pediatri Derneği, 22 Mart 2010 tarihinde Ankara’da kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Gelişimsel Pediatri Derneği’nin amacı tüm çocukların, özellikle de özel gereksinimleri olan çocukların olabilecek en üst düzeyde gelişmelerini desteklemek amacı ile ülkemizde gelişimsel pediatri alanında çalışan uzmanların hizmet, eğitim, savunuculuk ve araştırma faaliyetlerini bir çatı altında toplamaktır. Gelişim sözcüğü dil, bilişsel, duygusal, iletişim, ilişki kurma, hareket, davranış gibi tüm gelişim alanlarını içerir. Gelişimsel Pediatri bilimi, çocuğu bütüncül bir yaklaşım ile ailesi ve yaşadığı toplumsal çevre ile birlikte ele alan, çocukların gelişimsel işlevlerini, etkinliklerini ve yaşama katılımlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyen etmenlerin belirlenmesi; gelişim açısından zorluk yaratan sorunların ve engellerin nedenlerinin saptanması; önlenmesi, erken tanısı ve sağaltımı amacı ile sağlık sistemi ve çocuk hekimliği uygulamaları için bilimsel bilgiler, örnek yöntemler ve toplumda yaygınlaştırılabilecek uygulamalar üreten bilim alanıdır. Gelişimsel Pediatri Derneği, Gelişimsel Pediatri bilimini geliştirmek, bu bilim alanında araştırmalar yapmak, alandaki gelişmeleri izlemek, tartışmak, topluma kazandırmak, ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve kuruluşlara aktarmak, eğitim vermek, yayınlar yapmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek amacı ile kurulmuştur.

Derneğimizin ülküsü (vizyonu) tüm çocukların, özellikle gelişimsel zorlukları, özel gereksinimleri/engelleri olan çocukları gelişimlerini olabilecek en uygun düzeyde desteklemektir. Gelişimsel Pediatri Derneği’nin amaçları (misyon): Gelişimsel Pediatri bilimini geliştirmek, araştırmalar yapmak, alandaki gelişmeleri izlemek, tartışmak, topluma kazandırmak, ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve kuruluşlarla çalışmak, eğitim vermek, görsel yazılı yayınlar yapmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve alanda çalışan uzmanların hizmet, eğitim, savunuculuk ve araştırma etkinliklerinin bir çatı altında yer alabileceği bir platform oluşturmaktır.