Tüzük

Gelişimsel Pediatri Derneği Tüzüğü

Gelişimsel Pediatri Derneği, Gelişimsel Pediatri bilimini geliştirmek, bu bilim alanında araştırmalar yapmak, alandaki  gelişmeleri izlemek, tartışmak, topluma kazandırmak, ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve kuruluşlara aktarmak, eğitim vermek, yayınlar yapmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek amacı ile kurulmuştur

 • Görevi:

Gelişimsel Pediatri Derneği Tüzüğü

GELİŞİMSEL PEDİATRİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin adı “Gelişimsel Pediatri Derneğidir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.          

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı

Madde 2-

Gelişimsel Pediatri’nin bilimsel yazımda İngilizce karşılığı ‘Developmental-Behavioral Pediatrics’ olup bundan sonraki tüzük metninde Gelişimsel Pediatri terimi bu bilim alanı ile kastedilen kapsam ve anlamda kullanılmıştır.

Gelişimsel Pediatri Derneği, Gelişimsel Pediatri bilimini geliştirmek, bu bilim alanında araştırmalar yapmak, alandaki  gelişmeleri izlemek, tartışmak, topluma kazandırmak, ilgili politikalar ve hizmetler oluşturan kişi ve kuruluşlara aktarmak, eğitim vermek, yayınlar yapmak, bu konulardaki çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek amacı ile kurulmuştur. Gelişimsel Pediatri bilimi, çocuğu bütüncül bir yaklaşım ile ailesi ve yaşadığı toplumsal çevre ile birlikte ele alır. Çocukların gelişimsel (gelişim sözcüğü bilişsel, duygusal, iletişim, dil, ilişki kurma, hareket, davranış gibi tüm gelişimsel alanları içerir) işlevlerini, etkinliklerini ve yaşama katılımlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyen etmenlerin belirlenmesi; gelişim açısından zorluk yaratan sorunların ve engellerin nedenlerinin saptanması; önlenmesi, erken tanısı ve sağaltımı amacı ile sağlık sistemi ve pediatri uygulamaları için bilimsel bilgiler, örnek yöntemler ve toplumda yaygınlaştırılabilecek uygulamalar üreten bilim alanıdır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3- Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları, çalışma biçimleri ve faaliyet biçimleri şunlardır:

 1. Gelişimsel Pediatri alanında hizmet veren hekim ve hekim dışı çalışanları bir dernek altında toplamak; 
 2. Gelişimsel Pediatri alanında çalışacak personeli yetiştirmek ve personeli olgunlaştırmak için gerekli teşebbüslere girişmek, tesisler kurmak; ilgili bakanlıklar ve diğer kuruluşları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak;
 3. Gelişimsel Pediatri biliminin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimi içinde yan dal uzmanlık alanı ve bilim dalı olabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak;
 4. Gelişimsel Pediatri konusunda çalışan kişilerin bilimsel yeterliliğinin dünya standartlarından geri kalmaması, Dernek üyeleri arasında bilgi alış verişi olabilmesi ve ilgili kişilerin eğitimini sağlamak amacı ile bilgi arşivi oluşturmak; konferanslar, seminerler, kurslar ve kongreler düzenlemek, sanal ortamda eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinde bulunmak; Gelişimsel Pediatri kapsamına giren konuların yurt çapında ve yurt dışında tanıtılması ve çözümlenmesini sağlamak amacıyla, kitap, dergi, broşür, görsel ve yazılı eğitim materyali hazırlamak, yayınlamak; bu amaçla medya ve elektronik ortamı kullanmak;
 5. Gelişimsel Pediatri alanı ile ilgili olan sorunları incelemek için alt komisyonlar kurmak;
 6. Bilimsel çalışmaların sonuçlarının yayın organları, yerli ya da yabancı bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanması için çabalarda bulunmak; 
 7. Üyelerinin ulusal ve uluslararası toplantılara katılmalarını kolaylaştıracak etkinliklerde bulunmak; gereğinde Dernek Yönetim Kurulunun seçeceği temsilciler ile bu toplantılarda Derneği temsil ettirmek;
 8. Gerekli görülen yerlerde Dernek etkinliklerini yürütmek için şube ve temsilcilikler açmak;
 9. Gelişimsel Pediatri konularında hekimlere, hekim dışı sağlık görevlilerine, ailelere ve hasta çocuklara yönelik eğitim programları yürütmek;
 10.  Gelişimsel Pediatri ile ilgili konularda yapılacak bilimsel çalışmalara destek olmak;
 11. Gelişimsel Pediatri alanındaki yeniliklerin ve yararlı uygulamaların ülkemizde tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak;
 12. Gelişimsel Pediatri ile ilgili uluslararası benzeri toplantılarda ülkemizi temsil etmek; Türkiye' de bu alanda yapılan çalışmaları tanıtmak;
 13. Gelişimsel Pediatri alanında hizmet veren kuruluşlara (hastane, poliklinik, özel eğitim merkezleri, kreşler vb) destek sağlamak;
 14. Gelişimsel sorunu olan çocukların ve ailelerin birbirini tanıması ve dayanışma grupları oluşturmasına yardımcı olmak; 
 15. Gelişimsel Pediatri konuları ve çocuk gelişimi konusunda halkın bilgisini arttıracak toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak; 
 16. Tüm bu etkinlikler için ulusal ve uluslararası bilimsel dergilere, kurum ve kuruluşlara üye olmak; 
 17. Tüm bu etkinlikler için yurt içi ve yurt dışı bilimsel ve sosyal amaçlı resmi ve özel kuruluşlar ya da kişilerle işbirliği, projeler kapsamında ortak çalışmalar yapmak ya da yardımlaşmak;
 18. Gelişimsel Pediatri alanında eğitim standardizasyonlarını sağlamak; Gelişimsel Pediatri alanında çalışan uzmanların mesleki çalışmalarını bilimsel ve hukuki yönden destekleyici ve savunucu  bir organ olmak; 
 19. Gelişimsel Pediatri alanında yurt içinde yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek amacı ile Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü durumlarda ödüller vererek bilimsel araştırmaların yapılmasını desteklemek;
 20. Gelişimsel Pediatri eğitim standardizasyonlarını sağlama konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara girişimde bulunmak; bu alanlardaki çalışmaları izlemek ve ilerletmek;
 21. Gelişimsel Pediatri alanında çalışacak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlarının mesleki yeterlilik koşullarını belirlemek ve bunların uygulamasının sağlanması ve geliştirilmesi için yeterlilik kurulları oluşturmak;
 22. Gelişimsel Pediatri alanında çok merkezli çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek;
 23.  Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi gibi eğlenceli etkinlikler düzenlemek;
 24.  Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul gayrimenkul, demirbaşlar satın almak;
 25.  Amaçlar doğrultusunda sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek; Dernek amaçları doğrultusunda gereksinim duyulan gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek;
 26.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak; 
 27.  Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;
 28.  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak;
 29.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;
 30.  Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek; 
 31.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak; 
 32.  Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuksal girişimlerde bulunmak ve alınan kararları uygulamak;
 33.  Derneğin amaçlarına ulaşmak için proje üretmek ve bu projelerin gerçekleşmesi için gerekli desteği sağlamak;
 34.  Derneğin amaçlarına uygun eğitim merkezleri açmak; eğitim ve sağlık tesisleri ile gelir sağlama amaçlı her türlü ticari işletmeyi kurup yönetmek; 
 35.  Dernek etkinlikleri için gereksinim duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak; satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek; 
 36.  Dernek, benzer amaçlar güden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; her türlü eğitim etkinliğini planlamak ve yürütmek; benzer derneklerin bu konudaki çalışmalarını özendirmek ve desteklemek;
 37.  Türkiye’de Gelişimsel Pediatri eğitimi kriterlerinin belirlenmesi ve eğitim standardizasyonu konusunda Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun (UDKK) çalışmalarına paralel olarak çalışmalarda bulunmak;
 38.  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;
 39.  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek; ve
 40.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4- Derneğin faaliyet alanı, Gelişimsel Pediatri bilim alanını tanıtmak, geliştirmek, bu alanda hizmet, eğitim ve araştırma ve toplum yararına kullanılabilecek bilgi ve yöntemleri üretmek ve yaygınlaştırmaktır. Dernek hiçbir durumda siyasetle uğraşmaz.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Asil üyelik ve onursal üyelik aşağıda tanımlandığı şekildedir

Asıl Üyelik: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve Dernekçe belirlenen aidatı ödemeyi taahhüt eden, ve bunlara ek olarak yurt dışında ya da yurt içinde Gelişimsel Pediatri alanında yan dal uzmanlığı, doktora ya da yüksek lisans ya da diğer eğitim program ya da süreçlerini tamamlayarak bu alanda çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (pediatri) uzmanları; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları ve uzmanlık öğrencileri; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanları; uzman hekim, pratisyen hekim ve aile hekimleri; çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları; psikologlar, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, özel eğitim uzmanları ve öğretmenleri, fizyoterapi uzmanları, odyoloji, eğitim odyolojisi, konuşma terapisi uzmanları, iletişim uzmanları; hemşireler ve üniversite öğrencileri; derneğe üye olabilirler.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Yeni üyeler ilk Genel Kurulda duyurulur.

Onursal Üyelik: Yurt içinde veya dışında yaşayan yerli ya da yabancı ve Derneğe amaçları doğrultusunda maddi ve manevi bakımdan önemli katkıda bulunmuş veya bulunmaya gönüllü olan kişilere, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler aidat ödemezler, onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelikten Çıkma

Madde 6-Üyelikten çıkma durumları aşağıda belirtilmiştir:

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar aşağıda belirtilmiştir.

1.                  Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak;

2.                  Verilen görevlerden sürekli kaçınmak;

3.                  Yazılı uyarıya karşın üyelik aidatını geciktirmek ya da ödememek;

4.                  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak;

5.                  Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Aidat ödemelerini 6 (altı) aydan daha fazla geciktiren üyeler, Dernek sekreterliğinin yazılı uyarısını izleyen 2 (iki) ay içinde ödemede bulunmazlarsa, üyelikten ayrılmış sayılırlar. Geciken aidatlar için Yönetim Kurulunca belirlenen oranda gecikme zammı alınır.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığında hak iddia edemezler.